Konkurs na stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i biblioteki w SPK w Pekinie

p.o. Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Pekinie z ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela biblioteki

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26); biblioteka(2/36)

Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r., poz. 1189)
Art. 9. 1.Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1575):

§ 5.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:
• wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski
• doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi
• umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi
• posiadanie ważnej karty pobytu na terenie Chińskiej Republiki Ludowej lub wizy „Z” w chwili podjęcia działań rekrutacyjnych lub paszportu dyplomatycznego

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny i CV
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;
• kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela
Oświadczenie kandydata o:
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
• niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
• o tym, że nie toczy sie przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych)
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), klauzule informacyjne i oświadczenia do prowadzonych procesów rekrutacyjnych nauczycieli do pracy w SPK w Pekinie (zob. załącznik - klauzule).
Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:
"Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny………………. adres……… wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą
w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela …..(wpisać w zależności od potrzeb). Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: pekin@orpeg.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i biblioteki. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Andrzej Ruszer
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP w Pekinie